List of Founder Talks Contributors.

A

 • Ajay Poonia
 • Anil Panu
 • Arpit Arora
 • Author Sherry

B

 • Bhavin Patel

D

 • Deepti Prasad

K

 • Kumaresh Das

L

 • Lovisha Makhija

N

 • Nidhi Jain

M

P

 • Pradeep Sihag

R

 • Raushan Kumar
 • Robin Chhabra

S

 • Sameer Garg
 • Shivangi Patel
 • Sonam Chandwani

V

 • Vidya Bhushan
 • Vikram Duhan